1252867-smieci-657-323

W związku z propozycją, obniżki stawki za odpady segregowane z kwoty 7 zł. do 5 zł., Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój po wnikliwej analizie propozycji, zwrócił uwagę, że w chwili obecnej taka obniżka ceny za odpady segregowane będzie miała negatywny wpływ na zdolność finansową gminy oraz przyszłe zamierzenia (wydatki planowane) w obszarze gospodarki odpadami. Należy w tym miejscu zauważyć, że kwota zabezpieczona w budżecie na gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 782 425,00zł. uzyskiwana jest z wpłat mieszkańców, sukcesywnie przez cały rok budżetowy. Wspomniana kwota to nie tylko wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych objętych przetargiem lecz zawiera wiele różnych kosztów m.in.: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zakup worków na odpady komunalne, zakup nalepek na worki, usługa wywozu i zagospodarowania odpadów, zakup kontenerów wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz inne dodatkowe elementy, które są niezaplanowane a konieczne do wykonania w roku budżetowym. Z analizy wynika, że zaplanowane środki w budżecie są niewystarczające do zabezpieczenia w pełni gospodarki odpadami w 2015 r. w Gminie Iwonicz-Zdrój. W związku z brakiem środków finansowych, inwestycja polegająca na utworzeniu PSZOK w 2015 r. zostanie wykonana w części niezbędnej do jego funkcjonowania, natomiast pozostałe elementy zostaną wykonane w 2016 r. W przypadku braku środków finansowych będzie konieczność rezygnacji z niektórych elementów. Należy wspomnieć, że ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz.122), nakłada na gminę obowiązek utworzenia PSZOK jako zadanie własne gminy. Ponadto zaplanowany przetarg na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2016 r. może przynieść kolejny wzrost cen usługi. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć, że część mieszkańców naszej gminy pomimo złożenia deklaracji na odpady komunalne nie jest w stanie za nie płacić, ponadto mieszkańcy dokonują wpłat z opóźnieniem co w konsekwencji prowadzi do zakłóceń w płynności finansowej.


Reasumując, Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój, informuje, że w zaistniałej sytuacji należy się zastanowić czy obniżenie ceny za odpady segregowane z kwoty 7 zł do 5 zł. jest uzasadniona ekonomicznie, gdyż obniżka może doprowadzić do znacznego deficytu z ww. powodów oraz doprowadzić do braku możliwości inwestowania m.in. w infrastrukturę PSZOK. Konsekwencją powyższego będzie w niedalekiej przyszłości konieczność znacznego wzrostu cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dlatego jeśli nawet były oszczędności w przetargu z 2014 r. spowodowane niższą ofertą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych to miało wpływ na zachowanie cen na poziomie 7 zł bez konieczności podnoszenia stawek. Jeśli zostaną wypracowane oszczędności w biedzącym roku budżetowym to należy przenieść je na 2016 r. tak aby zabezpieczyć mieszkańców Gminy przed ewentualnym wzrostem cen w latach następnych.