Witold Kocaj - Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój - Blog

Tag: Witold Kocaj

Zebranie Rady Sołeckiej w Lubatówce

W dniu 21.04.2015 r. w m. Lubatówka odbyło się zebranie Rady Sołeckiej. Na zebranie zaproszeni zostali Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Witold Kocaj oraz Zastępca Burmistrza Jacek Rygiel. Zebranie prowadził Sołtys Sołectwa Lubatówka Stanisław Drozd. Podczas spotkania poruszone zostały bieżące sprawy związane m.in. z remontem przystanków, dróg i chodników poruszony również został temat poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Stawka za śmieci – dlaczego 7 zł.

1252867-smieci-657-323

W związku z propozycją, obniżki stawki za odpady segregowane z kwoty 7 zł. do 5 zł., Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój po wnikliwej analizie propozycji, zwrócił uwagę, że w chwili obecnej taka obniżka ceny za odpady segregowane będzie miała negatywny wpływ na zdolność finansową gminy oraz przyszłe zamierzenia (wydatki planowane) w obszarze gospodarki odpadami. Należy w tym miejscu zauważyć, że kwota zabezpieczona w budżecie na gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 782 425,00zł. uzyskiwana jest z wpłat mieszkańców, sukcesywnie przez cały rok budżetowy. Wspomniana kwota to nie tylko wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych objętych przetargiem lecz zawiera wiele różnych kosztów m.in.: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zakup worków na odpady komunalne, zakup nalepek na worki, usługa wywozu i zagospodarowania odpadów, zakup kontenerów wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz inne dodatkowe elementy, które są niezaplanowane a konieczne do wykonania w roku budżetowym. Z analizy wynika, że zaplanowane środki w budżecie są niewystarczające do zabezpieczenia w pełni gospodarki odpadami w 2015 r. w Gminie Iwonicz-Zdrój. W związku z brakiem środków finansowych, inwestycja polegająca na utworzeniu PSZOK w 2015 r. zostanie wykonana w części niezbędnej do jego funkcjonowania, natomiast pozostałe elementy zostaną wykonane w 2016 r. W przypadku braku środków finansowych będzie konieczność rezygnacji z niektórych elementów. Należy wspomnieć, że ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz.122), nakłada na gminę obowiązek utworzenia PSZOK jako zadanie własne gminy. Ponadto zaplanowany przetarg na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2016 r. może przynieść kolejny wzrost cen usługi. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć, że część mieszkańców naszej gminy pomimo złożenia deklaracji na odpady komunalne nie jest w stanie za nie płacić, ponadto mieszkańcy dokonują wpłat z opóźnieniem co w konsekwencji prowadzi do zakłóceń w płynności finansowej.


Reasumując, Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój, informuje, że w zaistniałej sytuacji należy się zastanowić czy obniżenie ceny za odpady segregowane z kwoty 7 zł do 5 zł. jest uzasadniona ekonomicznie, gdyż obniżka może doprowadzić do znacznego deficytu z ww. powodów oraz doprowadzić do braku możliwości inwestowania m.in. w infrastrukturę PSZOK. Konsekwencją powyższego będzie w niedalekiej przyszłości konieczność znacznego wzrostu cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dlatego jeśli nawet były oszczędności w przetargu z 2014 r. spowodowane niższą ofertą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych to miało wpływ na zachowanie cen na poziomie 7 zł bez konieczności podnoszenia stawek. Jeśli zostaną wypracowane oszczędności w biedzącym roku budżetowym to należy przenieść je na 2016 r. tak aby zabezpieczyć mieszkańców Gminy przed ewentualnym wzrostem cen w latach następnych.

Eliminacje gminne Konkursu Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa…

W dniu 16 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Iwoniczu miały miejsce eliminacje gminne Konkursu Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowane przez Automobil Klub Małopolski w Krośnie oraz eliminacje gminne konkursu O Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Rywalizację, zarówno wśród szkół podstawowych jak i gimnazjów, wygrali reprezentanci Iwonicza. Nagrody uczestnikom konkursu wręczył Burmistrz Iwonicza-Zdroju, Pan Witold Kocaj, podkreślając przy tym, jak ważna jest kwestia przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
Zwycięzcy eliminacji gminnych będą mogli po raz kolejny sprawdzić swoją wiedzę na przełomie kwietnia i maja podczas eliminacji powiatowych, jakie odbędą się w Krośnie.

Spotkanie z dyrektorem, nauczycielami oraz młodzieżą w Lubatówce

W dniu dzisiejszym Burmistrz Witold Kocaj oraz Zastępca Burmistrza Jacek Rygiel spotkali się z Dyrektorem Zespołu Szkół w Lubatówce Panem Adamem Dołęgowskim, gronem pedagogicznym i młodzieżą szkoły. W trakcie spotkania Burmistrz pogratulował bardzo dobrych wyników Laureatowi wielu olimpiad Maksymilianowi Jucha. Ponadto wręczył Laureatowi pamiątkowy album, przewodnik historyczny po naszej Gminie oraz medal przedstawiający Władysława Bełzę, przybliżając sylwetkę tego wielkiego patrioty.
W drugiej części spotkania omówiono zasady bezpiecznego poruszania się po drogach w godzinach nocnych, wręczając młodzieży opaski odblaskowe. Na zakończenie Burmistrz oraz Zastępca złożyli zebranym życzenia świąteczne.

Gratulujemy Laureatowi.

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości na adres e-mail?
Zapisz się do naszego newslettera.

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje

Możesz również zapisać się do naszego newslettera SMS,
gdzie będziemy informować Cię o najważniejszych wydarzeniach w naszej gminie.

Kliknij aby się zapisać